عنوان : نكته: موارد استفاده would you mind

نکته ها:

1- عبارت ?...would you mind به معني (آيا زحمتي نيست ...؟) بوده و زماني استفاده مي‌شود که به صورت مؤدبانه از کسي بخواهيد کاري را انجام دهد. مثال:

?Would you mind opening the window

مخاطب در صورت پذيرش در خواست شما معمولا از يکي از اين عبارت‌ها استفاده مي‌کند:

2- عبارت ?...would you mind not زماني استفاده مي‌شود که از کسي بخواهيم کاري را انجام ندهد.

?would you mind not opening the window

معني: ممکنه در را باز نکنيد؟

در جواب مثبت به اين در خواست مي‌وان از ين عبارت‌ها استفاده کرد:

3- مي‌توان به جاي would در اين عبارت‌ها از فعل کمکي do نيز استفاده کرد. در اين حالت معناي در خواست فرقي نمي‌کند و از همان جواب‌هاي عنوان شده در شماره 1و2 نيز مي‌توان استفاده کرد.

منبع: http://www.nokat.javanblog.comمنبع:
http://nokat.javanblog.com